prezentshop.jpg

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky platia pre zákazníkov internetového obchodu www.prezentshop.sk  

1. VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci- prevádzkovateľ internetového obchodu www.prezentshop.sk je živnosť Boris Bajnok CAPS, so sídlom Odbojárov 6, Bratislava 831 04, IČO: 34458000, DIČ: SK1025182444, Zapísaný na Obvodnom úrade Bratislava I., odbor živnostenského podnikania,číslo živnostenského registra: 103-9117. Sme platcami DPH Číslo účtu: 2623763521/1100,  Meno banky: Tatra banka, a.s., IBAN:  SK74 1100 0000 0026 2376 3521 TATRSKBX

Kupujúci-  osoba, ktorá odoslala na adresu predávajúceho elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu alebo e-mail, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru

Internetový obchod- internetový obchod www.prezentshop.sk

Tovar- produkty v ponuke internetového obchodu

Objednávka - návrh kúpnej zmluvy, t.j. odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom internetového obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru

Web stránka - stránka internetového obchodu www.prezentshop.sk

Reklamačný poriadok -  upravuje podmienky a postup pri prijímaní a vybavovaní reklamácií na tovar zakúpený v internetovom obchode, u ktorého je v záručnej dobe uplatňované právo kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len „reklamácia“)

Všeobecné obchodné podmienky - podmienky, ktoré ustanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, podmienky dodania tovaru, platobné podmienky ako aj iné podmienky týkajúce sa predaja tovaru prostredníctvom internetového obchodu a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy (ďalej len „obchodné podmienky“)

2. OBJEDNÁVKA A STORNO OBJEDNÁVKY

2.1 Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode alebo prostredníctvom emailu. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu a so spracovaním osobných údajov. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky, teda kúpnej zmluvy.

2.2 Objednávka uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu je prijatá v momente potvrdenia objednávky v internetovom obchode predávajúcim. Objednávka, ktorú kupujúci zašle e-mailom, je prijatá najneskôr do 17:00 hod. nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní kupujúcim. Potvrdenie objednávky zašle predávajúci e-mailom na adresu kupujúceho. V prípade nejasností predávajúci kontaktuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.

2.3 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy písomne zaslaním  na emailovú adresu predávajúceho a musí obsahovať tieto náležitosti: označenie výrobku, dôvod stornovania, dátum a číslo objednávky, kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, telefónne číslo a email.

2.4 Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zrušiť v prípade, že nie je možné objednávku záväzne potvrdiť (napr. chybne uvedené kontaktné údaje kupujúceho) alebo v prípade, že tovar sa už nevyrába, nedodáva, či došlo k výraznej zmene ceny. V tomto prípade bude predávajúci kontaktovať kupujúceho s cieľom dohodnúť sa na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil za tovar a z vyššie uvedených dôvodov nemá ďalej záujem o kúpu tovaru, bude mu uhradená čiastka vrátená na bankový účet v najkratšom možnom termíne najneskôr však do 14 kalendárnych dní.

2.5 Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak objednaný tovar nie je možné  ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Ceny tovaru uvedené na web stránke sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

3.2 Za tovar je možné zaplatiť formou dobierky (hotovosť pri prevzatí tovaru dopravcovi), osobne v sídle predávajúceho (hotovosť pri prevzatí tovaru predávajúcemu).

3.3 Pri spôsobe platby osobne v predajni dodávateľa je tovar  zákazníkovi v sídle predávajúceho rezervovaný po dobu 5 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru.

3.4 Dokladom o kúpe je pokladničný blok, ktorý je pripojený ku každej zásielke, a ktorý slúži zároveň ako dodací a záručný list.

4. NÁKLADY NA DOPRAVU - POŠTOVNÉ

4.1 K cene za tovar bude pripočítaný poplatok za doručenie tovaru (poštovné).

4.2 Cena poštovného je 3,00 EUR. Pri objednávke nad 100 EUR  je poštovné zdarma. Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodanie tovaru sa realizuje len v rámci Slovenskej republiky.

5.2 Tovar bude dodaný kupujúcemu Slovenskou poštou.

5.3 Dodanie objednaného tovaru bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v termíne od 5 pracových do 15 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota po dohovore s kupujúcim dlhšia.

5.4 Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa dodania uvedená kupujúcim v objednávke.

 

6. REKLAMAČNÝ PORIADOK  (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 6.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

6.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.prezentshop.sk Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť  v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

 6.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho.

 6.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 6.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 6.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 6.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane dokladu o zaplatení.

 6.8. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu na adrese predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že zašle tovar predávajúcemu na adresu  Boris Bajnok CAPS predajňa PREZENT, Miletičova 29, 821 09 Bratislava. Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád  tovaru. Reklamačné konanie tovaru, začína dňom, doručenia reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

 Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na Boris Bajnok na číslo 0917 / 255 030, prípadne na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 6.9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle .

 6.10. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

 6.11. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 6.12. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 6.13. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 6.14. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti..

 6.15. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. odovzdaním opraveného tovaru,
  2. výmenou tovaru,
  3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 6.16. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

 6.17. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 6.18. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 6.19. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 6.20. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky bezplatné.

 6.21. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 6.11. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

 6.22. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 6.11. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 6.23. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

 6.24. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt aspoň troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

 6.25. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

 6.26. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa bodu 6.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

6.27. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

6.28. V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo  keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).  Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne doručením odvolania súhlasu predávajúcemu. Všetky poskytnuté osobné údaje o kupujúcom sú spracovávané len pre potreby evidencie a doručenia tovaru a predávajúci ich neposkytuje žiadnym tretím osobám s výnimkou adresy a telefónneho čísla doručovateľskej službe.

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie.

8. KONTAKT

Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

V prípade akýchkoľvek problémov, dotazov, otázok kontaktujte predávajúceho e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. prípadne v pracovné dni od 09.00do16.00 hod na telefónnom čísle 0917 255 030.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými príslušnými platnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené obchodné podmienky vyhlási oznamom a zverejnením na internetových stránkach www.prezentshop.sk rovnako ako vo svojom sídle najmenej mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Názov a adresa orgánu dozoru: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Platnosť všeobecných obchodných podmienok : od 1.1.2015

https://www.prezentshop.sk/
 
PREZENTSHOP
Boris Bajnok
Predajňa PREZENT
Miletičova 29
821 09 Bratislava
info@prezentshop.sk
boris.bajnok@prezentshop.sk
Telefón: 0917 255 030

OTVÁRACIE HODINY:

Pondelok - od 12:00 do 18:00

Utorok - od 10:00 do 17:00

Streda - od 10:00 do 17:00

Štvrtok - od 10:00 do 17:00

Piatok - od 10:00 do 17:00

Sobota – zatvorené

Nedeľa – zatvorené

prezent_logo_Změnit_velikost.jpg

Top of Page

Táto web stránka používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto webstránky s tým súhlasíte. Viac informácií TU